MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ... · Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (2024)

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ...· Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (1)

GEBRUIKSAANWIJZINGMultiLux LED

www.juwel-aquarium.com

1

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ...· Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (2)

InleidingWij zijn blij dat u voor een aquarium van het merk JUWEL Aquarium hebt gekozen en wij danken u voor het door u in onsgestelde vertrouwen. Onze producten worden steeds met de grootste zorgvuldigheid en met gebruik van uiterst modernetechniek geproduceerd.Onze producten herbergen 50 jaar ervaring in de productie van aquaria en hun accessoires en zij zijn telkens voor hungebruiksdoel ontworpen en geproduceerd volgens de laatste stand van de techniek en van wetenschappelijk onderzoek.Lees eerst alle hoofdstukken van deze handleiding zorgvuldig door en controleer of uw JUWEL Aquarium compleet is. Begindan pas uw aquarium in bedrijf te stellen. Sluit als laatste alle elektrische onderdelen op het stroomnet aan. Neem s.v.p. deveiligheidsinstructies en de adviezen over service en onderhoudvan alle componenten in acht. Wij hebben bij de ontwikkeling van deze handleiding de uiterste zorgvuldigheid betracht omcorrecte en accurate informatie te geven. Voor eventueel aanwezigedrukfouten en vergissingen kunnen wij echter geen aansprakelijkheid op ons nemen. Technische gegevens dienen te wordengezien als circa-gegevens. Wij behouden ons technische veranderingen voor.

Dit product komt overeen met de richtlijnen van de Europese Unie (EU) en is dus CE-conform.2014/53/EU (Radioapparatuur richtlijn)www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

MultiLux LED-inzetlampDe MultiLux LED is een sterke LED-inzetlamp voor uw aquarium. De vervangbare LED-buizen maken een maximale verlichtingvan het aquarium mogelijk en garanderen 50% energiebesparing ten opzichte van T5-fluorescentielampen.De lamp zelf is waterdicht en daarom kunt u het aquarium bij volledige verlichting onderhouden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen metverminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrekaan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan ofinstructies hebben gekregen met betrekking tot een veilig gebruik van hetapparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen nietmet het apparaat spelen en moeten onder toezicht staan tijdens reiniging enonderhoud door de gebruiker.

De netstekkers van de elektrische apparaten mogen niet vochtig worden.Sluit de netstekkers op één hoogte aan op het stroomnet, zodat er een lus inde aansluitleiding ontstaat, waarlangs het water zou kunnen afdruipen.

Gebruik de elektrische apparaten bij uw aquarium (verlichting, verwarming,pomp, etc) altijd met een aardlekschakelaar (ALS, verliesstroomschakelaar)met een aanspreekstroom van maximaal 30mA. Mocht het door u gebruiktestopcontact van uw huisinstallatie niet over een dergelijke aardlekschakelaarbeschikken, gebruik dan een gangbare stopcontactdoos met geïntegreerdeaarding.

De elektrische apparaten mogen alleen in kamers worden gebruikt.•Trek de netstekker uit van alle apparaten die in het water worden gebruikt,voordat deze in contact komen met het water.

2

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ...· Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (3)

Inbedrijfstelling van de MultiLux LED-inzetlamp

Praktische tip:Als er een defect bij de MultiLux LED-inzetlamp optreedt, schakelt deze zich automatisch uit.Mocht na een vervanging van de LED-buizen het licht nog niet werken, dan raden we aan de inzetlamp nieuw te kopen alsreserveonderdeel.

Onderhoud en reiniging van de MultiLux LED-inzetlamp

Omdat de MultiLux LED alleen waterdicht is als defittingringen van de LED-buizen goed aangedraaid zijn, radenwe aan te controleren of de fittingen goed vastzitten.De MultiLux LED-inzetlamp kan nu op het bovenframe van hetaquarium worden gezet en op het stroomnet wordenaangesloten. Doe vervolgens de kleppen open en sluit hetaquarium.Let er hierbij op dat de bovenrand van het aquarium en degeleiderails van de afdekkleppen vrij van verontreiniging zijn,zoals b.v. zand of kiezel.

De JUWEL Aquarium MultiLux LED-inzetlamp heeft zeerweinig onderhoud en aandacht nodig.Vervanging van de LED-buizen:Om te garanderen dat de lamp storingsvrij functioneert is hetabsoluutnodig de netstekker uit het stopcontact te trekken voordat deLED-buizen worden vervangen!Sluit de MultiLux LED pas daarna weer op het stroomnet aan!Draai de fittingringen van de houders af en schuif deze overde LED-buis.

Neem de LED-buis uit de fittingen.1.Maak de nieuwe LED-buis gereed voor gebruik door defittingringen over de buis te schuiven.

2.

Zet de nieuwe LED-buis in overeenkomst met deafbeelding in de fitting. Controleer de correcte positie.

3.

Draai de fittingringen stevig vast.4.Schakel de lamp weer in.5.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Ledmodule – niet in de lamp kijken! Risico*klasse 2•Kijk nooit langere tijd direct in de lamp, om geen oogletsel te riskeren. Trekbij iedere vervanging van de LED-buizen de netstekker eruit.

De aansluitleiding mag niet worden gerepareerd. Vervang bij beschadigingenaltijd de complete lamp.

Gebruik de inzetlamp niet onder water.•Open bij beschadiging of functionele storing nooit de inzetlamp. Vervang degehele lamp.

De JUWEL LED-buizen zijn op de elektronische componenten van deMultiLux LED-inzetlamp aangepast. Gebruik daarom alleen maar deze LED-buizen als origineel reserveonderdeel voor uw JUWEL Aquarium.

3

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ...· Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (4)

Correcte afvalverwerking (afval van elektrische apparatuur)

De aanduiding op het product of op de daarbij horende literatuur geeft aan dat het na zijn levensduur niet samen met hetnormale huishoudafval kan worden verwerkt. Verwerk dit apparaat apart van ander afval om het milieu of de gezondheid van demens niet door ongecontroleerde afvalverwerking te schaden.Recycle het apparaat om duurzame recycling van stoffelijke grondstoffen te stimuleren.Particuliere gebruikers dienen contact op te nemen met de speciaalzaak waar het product is aangekocht of met deverantwoordelijke autoriteiten om te weten te komen hoe zij het apparaat op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen.

JUWEL fittingringenOm de waterdichtheid van uw JUWEL Aquarium-inzetlamp te garanderen, raden weaan de fittingringen jaarlijks te vervangen. Gebruikt u T8- of T5-inzetlampen, danmoet u de TL-buizen ook vervangen.

Alle reserveonderdelen voor onderhoud van uw JUWEL-inzetlamp zijn als origineleJUWEL Aquarium-reserveonderdelen bij uw speciaalzaak verkrijgbaar.

N.B: LED-buizen

Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u50% energie in vergelijking tot T5-tl-lampen. De LED-lampen zijn als origineleJUWEL-reserveonderdelen verkrijgbaar.

De energiezuinige lamp LED DAY met zijn heldere, levendige licht zorgt vooreen briljante verlichting van uw aquarium en stimuleert tegelijkertijd deplantengroei.

De energiezuinige lamp LED NATURE zorgt voor een warm en natuurlijk licht.Het speciale lichtspectrum van de lamp bevordert de fotosynthese van deplanten en verder benadrukt het de groene kleuren in het aquarium.

De energiezuinige lamp LED COLOUR zorgt voor een opwekkend rood licht inuw aquarium. Het bijzondere lichtspectrum benadrukt vooral de diverse rode enblauwe kleurschakeringen van uw vissen en planten.

De energiezuinige lamp LED BLUE is speciaal ontwikkeld voor de simulatievan de lichtcondities op een koraalrif op ca. 6 meter diepte. Dankzij het specialelichtspectrum van de LED BLUE wordt de groei van koralen gerichtgestimuleerd.

De energiezuinige lamp LED MARINE overtuigt met zijn bijzonderelichtintensiteit. Het bijzondere lichtspectrum van LED MARINE zorgt voor eenhelder wit licht, dat de lichtcondities van een koraalrif imiteert.

N.B: Zeewater Alle JUWEL-aquaria zijn voorbereid voor het gebruik met zeewater.

Dankzij de optioneel verkrijgbare SeaSkim eiwitafschuimers en de speciaal voorzeewatergebruik gemaakte LED-buizen LED Marine en LED Blue staat niets hetgebruik als een uniek zeewateraquarium nog in de weg.

Lees meer over onze producten of zeewatergebruik op onze homepaginawww.juwel-aquarium.com.

4

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ...· Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (5)

GarantieverklaringIn het geval dat ons product in gebreke mocht blijven, bieden wij de eigenaar en gebruiker van ons JUWEL- aquarium eengarantie van 24 maanden aan, volgens de onderstaande bepalingen:§ 1 Garantiebepaling(1) De garantie heeft betrekking op het aan u verkochte JUWEL-aquariumproduct met alle erbij horende losse onderdelen, metuitzondering echter van erbruiksonderdelen, zoals T5 & T8 Tl-buizen en filtermiddelen. Zij is beperkt tot het product zelf en dektgeen schade aan overige zaken en/of personen. Daarnaast gelden de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid,die niet worden ingeperkt door de bovenstaande regeling.(2) De garantie wordt in die vorm gegeven dat wij beslissen of het complete product of losse onderdelen daarvan vervangen ofgerepareerd worden. Indien het aquarium niet juist functioneert, wordt naar uw keuze de koopprijs gereduceerd of wordt hetaquarium tegen terugbetaling van de koopprijs retour genomen.§ 2 Garantieduur en -afwikkeling(1) De garantie vangt aan op de dag van de levering van het JUWEL-aquariumproduct aan de klant.Voorwaarde voor het verlenen van de garantie is dat ons product volgens de voorschriften en niet ondeskundig behandeld ofonderhouden is, vooral dat de desbetreffende gebruikshandleiding in acht is genomen en verder dat het product of losseonderdelen daarvan niet zijn gerepareerd door hiervoor niet geautoriseerde werkplaatsen of personen. De garantie sorteertverder geen effect als het product mechanische beschadigingen van welke aard dan ook, vooral glasbreuk, vertoont.(2) Wanneer binnen de garantietijd defecten optreden, dan dienen de garantieaanspraken onmiddellijk, echter uiterlijk binneneen termijn van veertien dagen vanaf het optreden van het defect, bij de speciaalzaak die het product heeft geleverd, te wordeningediend. De wettelijke garantierechten blijven hierbij voor u behouden.(3) Er kan uitsluitend aanspraak op garantie worden gemaakt wanneer de kassabon m.b.t. het JUWEL-aquariumproduct wordt overlegd.

De garantieverklaring is een vertaling, de Duitse versie is maatgevend.

Technische wijzigingen voorbehouden.

© JUWEL AQUARIUM® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall,MonoLux, DuoLux,MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux,SeaSkim, EccoSkim AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite,Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex,SmartControl, Juwel Eccoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbax,BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo,Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KGKarl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANYTelefon +49(0)42 61/93 79-32Telefax +49(0)42 61/93 79-856Service-Mail [emailprotected]

5

MultiLux LED GEBRUIKSAANWIJZING - JUWEL Aquarium › out › media › dlc › ... · Dankzij de energiezuinige LED-lampen in uw MultiLux LED-inzetlamp bespaart u 50% energie in vergelijking - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6122

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.